Huisartsen Wiegman & Goede

Tweede Oosterparkstraat 274 N
1092BV Amsterdam
020-6655785
Herhaalrecept E-consult

Privacyreglement

Het uitwisselen van persoonsgegevens uit uw medisch dossier

In spoedeisende situaties kan het zeer helpend zijn uw medische gegevens, nu alleen bij ons bekend, beschikbaar te stellen voor de dienstdoende dokters.

Huisartsenpraktijk Huisartsen Wiegman & Goede wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Of via een beveiligde zorgmail verbinding. Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen..

Dit betekent niet dat een waarnemend huisarts van de huisartsenpost zomaar uw hele dossier kan inzien. Het is alleen mogelijk na uw toestemming, dat deze persoon inzage krijgt in de belangrijkste gegevens die in een samenvatting zijn samengebracht en wanneer de waarnemend huisarts betrokken is bij de zorgverlening aan u. De artsen van de huisartsenpost gebruiken de samenvatting om u goed te kunnen helpen. Zij bewaren de samenvatting niet, zij hebben alleen op dat moment inzage.

Om deze gegevens beschikbaar te stellen hebben wij uw toestemming nodig.

Als u geen toestemming geeft kunnen zorgverleners uw gegevens niet inzien in noodsituaties. De dokters in dienst weten dan niets van uw medische voorgeschiedenis en eventueel medicijn gebruik.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Huisartsen Wiegman & Goede en uw persoonsgegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn, leggen medewerkers van de huisartsenpraktijk; Huisartsen Wiegman & Goede bepaalde persoonsgegevens van u vast. Naast uw naam, adres en uw verzekeringsgegevens gaat het ook om medische informatie. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Met dit soort gegevens moet zorgvuldig worden omgegaan. Voor de bescherming van uw privacy is de praktijk gebonden aan wetgeving. Deze geeft aan op welke wijze de huisartsenpraktijk met uw persoonlijke gegevens dient om te gaan. Hier vindt u informatie over de wettelijke eisen op het gebied van privacy en de manier waarop de huisartsenpraktijk dit uitvoert.

Welke persoonsgegevens worden geregistreerd?

Bij persoonsgegevens gaat het niet alleen om uw contactgegevens, geboortedatum en uw medische informatie die elektronisch worden geregistreerd, maar bijvoorbeeld ook om de telefoongesprekken tussen u en de assistente of de huisarts.

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd om:

Na te gaan wat uw hulpvraag is en hoe en door wie u het best kunt worden geholpen;

Deze in noodgevallen snel door te kunnen geven aan de ambulancedienst;

Een rekening te kunnen sturen naar uw zorgverzekeraar voor de contacten die u heeft gehad met de praktijk.

Medisch Beroepsgeheim

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft elke arts en zijn of haar medewerkers een beroepsgeheim. Artsen moeten informatie waarvan zij in hun werk kennis nemen vertrouwelijk behandelen. Dat betekent dat zij die informatie alleen mogen uitwisselen met andere artsen en zorgverleners bij wie u op dat moment in behandeling bent. In alle andere gevallen moet de arts u toestemming vragen om informatie uit uw medisch dossier door te geven.

Wetgeving over bescherming Persoonsgegevens

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet, met ingang van 25 mei 2018, ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

De plichten van de huisartsenpraktijk
Onze praktijk; Huisartsen Wiegman & Goede is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Wij voldoen als volgt aan de plichten die daaruit voortkomen:

• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor zorgverlening;
o voor doelmatig beheer en beleid;
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
• Alle medewerkers binnen de huisartsenprakijk; Huisartsen Wiegman & Goede hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen en bewaard, zodat ze niet verloren kunnen gaan of in handen van onbevoegden kunnen komen. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Wie heeft er inzage in uw persoonsgegevens?

Tijdens de zorgverlening hebben de betrokken medewerkers van de praktijk inzage in uw persoonsgegevens. Alle betrokkenen gaan secuur met uw persoonsgegevens om en zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan één van de medewerkers van de praktijk Huisartsen Wiegman & Goede. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Huisartsen Wiegman & Goede hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts; digitaal via een beveiligde verbinding, persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

Vraag of klacht
Als u naar aanleiding van deze uitleg nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de praktijk.